.

VT – vizuálna metóda

VT - vizuálna metóda

VT je najrozšírenejšou metódou z metód nedeštruktívneho testovania materiálov (NDT/NDE). Metóda je zameraná na posudzovanie a hodnotenie stavu (vlastností) povrchov výrobkov alebo súčiastok ľudským okom, alebo s pomocou špeciálnych prístrojov či zariadení.

Metóda VT je využívaná pri klasickej NDT kontrole, kedy hľadáme vady ako napríklad trhliny, zápaly, povrchové póry, ďalej zisťujeme tvarové odchýľky – meriame a hodnotíme lineárne presadenia, prevýšenie koreňa zvaru, presadenie foriem u odliatkov, a veľmi efektívne kontrolujeme stav povrchu predmetu. Jedná sa o NDT metódu, ktorá je plnohodnotná v porovnaní s ostatnými NDT metódami (napr. RT, PT, …) a vo svojom rozsahu dokonca prekračuje rámec použitia ostatných NDT metód, je považovaná za základnú NDT metódu, ktorá by mala byť vykonaná pred každou ďalšou NDT metódou (VT je rýchla a lacná).

Vizuálna kontrola ( VT ) všeobecne zahŕňa vyhľadanie a posúdenie kvalitatívnych znakov výrobkov ľudským okom a je preto možné ju vykonávať s veľmi jednoduchými pomôckami. Výhodou tejto metódy je skutočnosť, že sa informácie o vadách materiálov a výrobkov získavajú bezprostredne a nie je potrebná zložitá interpretácia ich indikácií, ako je to pri ostatných metódach NDE.

Vizuálna kontrola – ak sa jedná o priamu kontrolu – je jedna z najlacnejších metód a pri správnom vykonávaní môže vyradiť výrobky, ktoré sú inak bežne zaslané na iné, finančne náročnejšie NDT kontroly.

Princíp metódy

Vizuálna kontrola je vykonávaná na pripravenom (očistenom, odmastnenom a vysušenom) skúšanom povrchu testovaného komponentu. Kvalita tejto prípravy v dôsledku ovplyvňuje dosiahnuteľnú citlivosť celej VT skúšky – identifikovateľnosť/viditeľnosť vád. Úspešnosť skúšky je závislá na splnení základných troch atribútov:

zraková spôsobilosť pracovníka vykonávajúceho skúšky (ostrosť videnia/farbocit)
podmienka dostatočného osvetlenia prehliadaného povrchu
odborná spôsobilosť - znalosti a praktické zručnosti pracovníka vykonávajúceho VT skúšanie

Kontrola VT môže byť vykonaná:

priamo zrakom bez pomôcok
s využitím základných pomôcok ako sú zrkadlá, mierky, meradlá, lupy, atd.
s pomocou endoskopov a iných špeciálnych zariadení (kamery, vysokorýchlostné snímanie, atd.)

V posledných rokoch sa stále významnejšie vyskytuje požiadavka na výkon vzdialených vizuálnych skúšok (RVI) s pomocou endoskopov (boroskopov, fibroskopov, videoskopov). Typické aplikácie se objavujú hlavne v oblasti letectva (pri prevádzkových a bezpečnostných kontrolách), v energetike (kontrola zásobníkov, výmeníkov, potrubí, ..), ale často aj pri výrobe – napr. zvárané rámy, rúry, uzatvorené profily apod.

Služby a výkon VT kontroly

Vizuálne testovanie vykonávame v našich priestoroch (Trenčianska Turná / SPH Žiar nad Hronom) aj priamo na pracoviskách našich klientov.

Okrem priamej vizuálnej kontroly ponúkame aj štandardné skúšanie vnútorných priestorov (priemyselná endoskopia/RVI) s priamočiarymi vstupmi používame boroskopy so svetelným zdrojom a príslušenstvom pre vizualizáciu obrazu a zabezpečenie digitálneho záznamu (foto – jpg, video-mp4 ).

Inšpekcie vnútorných priestorov s komplikovaným prístupom vykonávame videoskopmi od 2-8 m s vymeniteľnými objektívmi a s možnosťou objektívneho merania viacerými metodikami.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks