.

MT – Magnetická metóda

MT - Magnetická metóda

Magnetická metóda prášková – MT je jednou z najpoužívanejších metód nedeštruktívneho testovania materiálov (NDT), ktorá sa uplatňuje v celom spektre odvetví najčastejšie pri kontrole zvarov a strojných súčiastok a to vo výrobe alebo počas prevádzky. Táto metóda umožňuje kusovú aj sériovú kontrolu, za vhodných podmienok je možné proces skúšky automatizovať .

Základné vlastnosti metódy:

iba pre feromagnetické materiály
detegovateľnosť povrchových a tesne podpovrchových vád – vady nemusia byť otvorené na povrch
možnosť detekcie aj cez tenký, súvislý neferomagnetický povlak (farbu)
rýchlosť procesu kontroly

Princíp metódy

Vhodným pôsobením vonkajšieho magnetického poľa na súčiastku z feromagnetického materiálu  dôjde k jeho magnetickému nasýteniu. Prípadná diskontinuita – chyba v materiáli má iné magnetické vlastnosti – väčšinou býva neferomagnetická (vzduch v trhline, struska, plyn v póre atď).  V mieste defektu v blízkosti povrchu dochádza k lokálnej deformácii magnetického poľa – siločiary sú v tomto mieste nútené vystúpiť nad povrch. Vzniká tzv. rozptylový magnetický tok. Na povrch materiálu je nanášaný jemný feromagnetický prášok (obvykle v podobe suspenzie), ktorý je priťahovaný rozptylovým tokom – hromadí sa v mieste defektu. Prášok zabezpečuje vizuálny kontrast s povrchom a v mieste rozptylového toku tak tvorí  indikáciu, ktorá je následne vyhodnotená. Správna interpretácia a vyhodnotenie indikácií si vyžaduje rozsiahle skúsenosti pre rozlíšenie jemných indikácií vád od tvarových a falošných indikácií pozadia. Pre dosiahnutie dostatočnej citlivosti je dôležitá aj voľba správnej techniky magnetizácie, typu magnetizačného prúdu a ďalších parametrov pre dosiahnutie vhodne orientovaných a rozložených polí dostatočnej intenzity bez poškodenia či nadmerného zahrievania súčiastky.

Služby a výkon MT metódy

Kusové a sériové testovanie metódou MT vykonávame u zákazníka alebo vo vlastných priestoroch. Na základe požiadaviek / špecifikácie zákazníka navrhneme najefektívnejšiu metodiku kontroly. Výsledky skúšky deklarujeme správou o kontrole – NDT protokolom.

Pre výkon kontroly máme k dispozícií rozsiahle portfólio vybavenia pre pokrytie spektra rôznych aplikácií:

Meracie prístroje pre zaistenie dostatočnej citlivosti MT procesu:

UV metre, luxmetre, Gauss-Tesla metre, ampérmetre atď.
mierky a príslušenstvo pre overenie vlastností suspenzie
mierky pre overenie hĺbkovej detekcie a celkovej citlivosti procesu, indikátory poľa atď.

Prenosné a stacionárne zariadenia rôznych typov, veľkostí a možností usmernenia magnetizačných prúdov pre automobilový či letecký priemysel:

ručné elektromagnetické jarmá
prenosné a mobilné generátory prúdu
prenosné horizontálne magnetizéry a rôzne prípravky
stacionárne magnetizéry
systémy pre magnetizáciu rozmerných súčiastok
sady špeciálnych permanentných magnetov pre špecifické aplikácie

Rôzne typy magnetických práškov, koncentrátov a suspenzií pre vhodný výber k danej aplikácii a iné.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks