.

ET – Metóda vírivých prúdov

ET - Metóda výrivých prúdov

Metóda sa radí medzi povrchové a preto sa detekcia poškodení zameriava na nehomogenity spojené (nie nutne otvorené) s povrchom (alebo ležiace tesne pod ním).

Obrovskou výhodou oproti iným metódam NDT je , že je schopná zistiť defekty aj pod náterom (alebo iným povlakom) a nie je teda nutné nákladné a zdĺhavé odstraňovanie a opätovné nanášanie náterov pred a po skúške.

ET (ako aj iné metódy NDT) má mnoho podôb, dokáže pracovať s viacerými fyzikálnymi parametrami a toto jej dáva nie len výhody, ale aj obmedzenia, ktoré špecialisti ATGSK vedia správne posúdiť a v praxi eliminovať chyby spôsobené nesprávnou interpretáciou metódy.

Metóda je veľmi komplexná a preto nie je možné spomenúť všetky možné riešenia tu na našom webe.

Všeobecne je možné popísať základné ponímanie metódy takto:

vysoká rýchlosť skúšania (pri ručnom skúšaní aj pri automatizovaných riešeniach)
veľmi dobré možnosti automatizácie metódy (zaradenie do automatizovaných liniek)
nulová enviromentálna záťaž
možnosť detekcie nie len defektov typu trhlina ale aj iných druhov poškodení (poškodenie teplom, správnosť tepelného spracovania a pod.)

Princíp metódy

Snímač – sonda je obvykle zložený z dvoch cievkových systémov – budiaceho a snímacieho. Budiacou (primárnou) cievkou prechádza el. prúd s vysokou frekvenciou (používané frekvencie sa pohybujú v rádoch kHz až MHz). V okolí budiacej cievky vzniká striedavé magnetické pole (primárne), ktoré vyvolá v skúšanom materiáli tok tzv. vírivých prúdov. Tieto vírivé prúdy vyvolajú vznik tzv. sekundárneho magnetického poľa, ktoré je orientované proti mag. poľu primárnemu. Magnetické pole fyzikálne vyvolané striedavým prúdom v budiacej cievke i magnetické pole spôsobené vírivými prúdmi v testovanom dielci pôsobí na merací cievkový systém, v ktorom sa indukuje el. napätie. Pokiaľ sa zmenia vlastnosti skúšaného predmetu (zmena materiálu, výskyt vady atd.), alebo sa zmení vzdialenosť snímača od skúšaného povrchu, zmení sa i napätie v meracom cievkovom systéme (zmena impedancie cievky). Táto zmena predstavuje indikáciu, ktorá je ďalej spracovávaná, vyhodnocovaná a samozrejme zobrazovaná na obrazovke .

Služby

ET (ako aj iné metódy NDT) má mnoho podôb , dokáže pracovať s viacerými fyzikálnymi parametrami a toto jej dáva nie len výhody, ale aj obmedzenia, ktoré špecialisti ATGSK vedia správne posúdiť a v praxi eliminovať chyby spôsobené nesprávnou interpretáciou metódy.

Máme dlhoročné skúsenosti s využitím metódy ET pre skúšanie v nasledovných okruhoch:

HFEC (high freqency eddy current) – detekcia povrchových poškodení a korózie
LFEC (low frequency eddy cerrent) - detekcia PODpovrchových poškodení a korózie „medzi vrstvami“
BHEC (bolt hole eddy current) – skenovanie valcových povrchov rotačnými skenermi
EC ARRAY (eddy current array) – skenovanie skúšaných plôch poľom cievok s vyhodnotení a zobrazením dát v 3D C-skene
meranie vodivosti NFe materiálov (Conductivity testing) – priame meranie vodivosti u NFe materiálov (prehriate miesta, tepelné spracovanie a pod )
predprevádzkové a prevádzkové kontroly jadrovo-energetických zariadení – hlavne skeny rúrok tepelných výmenníkov , kondenzátorov a parogenerátorov

Máme k dispozícii rozsiahly okruh prístrojov, zariadení a etalónov (od renomovaných výrobcov) pre uvedené typy výkonu ET .

Metódu vieme kvalifikovane realizovať pri skúšaní v automobilovom a petrochemickom priemysle, v energetike a hlavne v letectve (link na aero).

 

Vieme realizovať skúšanie podľa postupov daných projektom, ale bežne sa venujeme vývoju metodík, postupov a etalónov „in house“ .

V rámci služieb vieme zákazníkovi poskytnúť podporu pri prezentácii výsledkov skúšok , interpretáciu signálov ET ako aj zastupovať klienta počas auditu treťou stranou.

Skúšky vykonávame v našich priestoroch a priamo v teréne podľa potreby zákazníkov.

 

Našou hlavnou výhodou je veľká miera flexibility ako v oblasti aplikácií metódy ET , tak v oblasti rýchleho nástupu na skúšku v okamihu núdzových situácií.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks